Přejít na článek: Sborníky 1980-1989

Sborníky 1980-1989

1989/24

 • J. a J.Hronkovi: Bezdružice od minulosti k dnešku
 • K.Máca: Borské cechy
 • P.Mudra: Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic
 • P.Řepa: Hnízdění čápa černého na Tachovsku

1988/23

 • M.O.Růžička- A.Dušek: Z historie betlémářství na Tachovsku
 • P.Řepa: Chráněné přírodní výtvory - památné stromy okresu Tachov
 • K.Máca: Loreta v Boru

1987/22

 • V.V.Kremer: Klášter kladrubský v době největšího rozkvětu
 • K.Máca: Privilegia města Boru
 • R.Švandrlík: K otázce majitelů hradu na Lazurové hoře
 • P.Šebesta: Archeologický průzkum výškovského hradu
 • P.Řepa: Změny v početnosti vodního ptactva v rybniční oblasti Tachovské brázdy

1986/21

 • A.Beránková: Vývoj tachovského muzea po roce 1945
 • M.Novotná: Zajímavosti ve společenskovědních sbírkách Okresního muzea v Tachově
 • P.Řepa: Zajímavosti v přírodovědných sbírkách OM Tc
 • J.Janouškovec: Sborník OM a jeho bibliografie

1985/20

 • P.Řepa: Hnízdění labutě velké na území okresu Tachov
 • Z.Procházka: K problematice smírčích křížů na Tachovsku
 • G.Hofmann: Drátovna v Broumově
 • M.O.Růžička: K národopisnému přínosu Baarova pobytu na Přimdě
 • K.Máca: Za historií města Boru
 • V.V.Kremer: Dějiny kláštera kladrubského v době gotické

1984/19

 • G.Hofmann: Šlikovská mincovna v Plané
 • M.O.Růžička: Lidový kroj na Stříbrsku
 • K.Máca: Bor - Merica - Haid
 • Z.Procházka-V.Navrátil: Výzkum hradu Prostiboře - Kopce
 • V.V.Kremer: Dějiny kláštera kladrubského v době gotické

1983/18

 • V.Benda: Úvod
 • J.Janouškovec - F.Frýda: Počátky města Stříbra
 • V.Bystrický: Přehled dějin města Stříbra v době husitské
 • J.Janouškovec: Město Stříbro za třicetileté války
 • J.Stehlík: Počátky socialistického Stříbra - město Stříbro po 2.sv.válce
 • J.Janouškovec- E.Černá- R.Fikrlová- I.Koutská- H.Mašková: Stříbro v zrcadle Tachovské jiskry z let 1960 - 1980
 • P.Nový: Z přírodních zajímavostí Stříbrska
 • M.Kalašová: Kulturní památky města Stříbra

1983/17

 • V.V.Kremer: Dějiny kláštera kladrubského v době románské
 • J.Janouškovec: Neznámá listina Jana Lucemburského a její význam pro Tachovsko
 • G.Hofmann: Papírna v Michalových Horách
 • G.Hofmann: Těžba stříbra u Michalových Hor v 17.stol.
 • P.Řepa: Společenstva obratlovců ve státních přírodních rezervacích Farské bažiny a Podkovák v Českém lese
 • P.Mudra: Floristický průzkum Hamerského potoka mezi Broumovem a Planou v okrese Tachov
 • R.Stolařík: Snahy a možnosti těžby javorového cukru na Tachovsku v Západních Čechách

1982/16

 • J.Komosný: Úvodní slovo
 • D.Líbal: Přehled urbanistického a architektonického vývoje města Tachova a okolního kraje
 • J.Muk: Přehled stavebního vývoje tachovského zámku
 • J.Hyzler: Minulost a výhledy rekonstrukční činnosti památkových objektů na území okresu Tachov
 • O.Frankenberger: Bitva u Tachova roku 1427

1982/15

 • K.Máca: Cechovnictví a cechy
 • J.Janouškovec: Zaniklé středověké osady bývalého soudního okresu Stříbro
 • G.Hofmann: Papírna ve Střebli
 • P.Řepa: Moták pochop na Tachovsku
 • J.Trubačová: Průběh husitských válek na Tachovsku
 • J.Trubačová: Tachovsko v pobělohorském období

1981/14

 • M.O.Růžička: Z historie mládežnické brigády v Labuti
 • M.O.Růžička: K problematice významu a praxe kronikářské  práce v pohraničních okresech západočeského kraje se zvláštním přihlédnutím k Chebsku a Tachovsku
 • R.Živná: Příbuzenské vztahy a jejich úloha v životě slovenských reemigrantů z Rumunska
 • M.Petrášová: Společenský život Ukrajinců - Rusínů na Tachovsku
 • J.Trubačová ml.: Školství na bývalém okrese Tachov v letech 1945-1960
 • K.Máca - M.O.Růžička: Příspěvek k historii hrnčířské výroby v Boru
 • P.Nový: Zastavení u kulturních památek okresu
 • P.Řepa: Ptactvo města Tachova

1980/13

 • M.O.Růžička: Únorové vítězství československého pracujícího lidu ve světle kronikářských záznamů vybraných obcí okresu Tachov
 • M.O.Růžička: Osídlení Tachovska po r.1945
 • H.Nosková: Příspěvek k osídlení Tachovska po r.1945
 • J.Janouškovec: Nález vzácné knihy ve Stříbře
 • E.Holanová: Stručné dějiny hradu Přimdy
 • P.Řepa: Živočišní obyvatelé květnaté bučiny ve SPR Diana
Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Sborníky 1980-1989